Google

Son dönemlerde yazılımda adını dünyaya duyuran Türk mühendisler uluslararası markaların ilk tercihleri arasına girmeye başladı. ABD ve AB’ye göre Türkler daha hızlı, daha analitik ve daha sorunsuz iş çıkarıyorlar.

Yıllardır teknolojiyi üreten değil sadece kullanan ülke olabilen Türkiye, artık uluslararası alanda talep gören yazılımcılar yetiştirmeye başladı. Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinde çalışan Türk yazılımcılar, ses getiren projelere imza atıyor.

Önemli projelerde Türk imzası

Son olarak Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ziyaretinde, milyonlarca kişinin oynadığı ve adeta fenomen haline gelen ünlü oyun Angrybird’ün yazılım ekibinin başında, Türk mühendis Serdar Soğancı’nın olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Türk yazılımcılar hangi önemli projelere imza attı? ‘I can Football’ ile başlayan, ‘İstanbul Kıyamet Vakti’, ‘Crysis’ ve Angry Birds ile devam eden Türkler’in yazdığı oyunlara son dönemde, instagram ve bulut tabanlı arama gibi farklı projeler de eklendi..

Bulut tabanlı arama

Bil­kent Cyber­park’taki Ki­mo­la şir­ke­ti yö­ne­ti­ci­si Mus­ta­fa Sa­vaş, Mic­ro­soft İno­vas­yon Mer­ke­zi’­ne 1 yıl ön­ce ka­bul edil­dik­le­ri­ni söy­le­di. Tür­ki­ye­’nin ilk bu­lut ta­ban­lı ara­ma hiz­me­ti­ni ya­yım­la­dı­klarını be­lir­ten Sa­vaş, yük­sek ha­cim­li ve­ri­le­ri­n oto­ma­tik sı­nıf­lan­dır­ma­sı­nı  sağ­la­yan bir hiz­me­t geliştirdiklerini an­lat­tı.

Sorunsuz ürün geliştiriyoruz

Tür­ki­ye Ya­zı­lım Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Do­ğan Gü­neş ise Türk­le­r’in dün­ya­nın en iyi ya­zı­lım­cı­la­rı ara­sı­na gir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Çünkü hem hızlı hem de sorunsuz ürünler geliştiriyoruz. Mobil, finans ve ERP yazılımlarında en iyiler arasındayız”dedi. Güneş, bu yılı 700 mil­yon dolar yazılım ihracatı ile tamamlayacaklarını  da sözlerine ekledi.

Kızgın kuşları uçuran Türk

Dün­ya­da mil­yon­lar­ca müş­te­ri­si bu­lu­nan Ro­vi­o şir­ke­ti­nin mo­bil oyun uy­gu­la­ma­sın­dan Angry Bird­s’­ü ge­liş­ti­ren eki­bin ba­şın­da Ser­dar So­ğan­cı bu­lu­nu­yor. Oyun yaz­ma­ya 2001 yı­lın­da okul pro­je­le­ri ile baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten So­ğan­cı, ken­di ka­ri­ye­ri­ni şöy­le özet­li­yor: “İlk tam za­man­lı işe 2004 yı­lın­da “Di­gi­tal Cho­co­la­te­” fir­ma­sı­nın Hel­sin­ki ofi­sin­de “O­yun Ge­liş­ti­ri­ci­si­” po­zis­yo­nuy­la baş­la­dım. Ora­da 6 se­ne ge­çir­dik­ten son­ra ise 2010’da Ro­vi­o fir­ma­sı­na geç­tim. Ben fir­ma­ya ka­tıl­dı­ğım­da oyu­nun ilk ver­si­yo­nu App­le ci­haz­la­rı için pi­ya­sa­ya çık­mış­tı. 2011 yı­lın­dan iti­ba­ren stüd­yo mü­dü­rü po­zis­yo­nu­na ter­fi et­tim. Şu an­da 42 ki­şi­lik bir eki­bin ba­şın­da­yım.”

Instagram için çalışıyor

Sarp Cen­tel, Lon­dra­’da Ligh­tbox adın­da bir şir­ket­te ya­zı­lım mü­hen­di­si ola­rak ça­lı­şır­ken, şir­ket Fa­ce­bo­ok ta­ra­fın­dan sa­tın alın­mış. Se­kiz ki­şi­lik ekip ola­rak Fa­ce­bo­ok’­un Si­li­kon Va­di­si­’n­de­ki kam­pü­sün­de ça­lış­ma­ya baş­la­mış­lar. Şim­di Fa­ce­bo­ok içe­ri­sin­de yak­la­şık bir yıl­dır Ins­tag­ram eki­bin­de ça­lı­şı­yor. Cen­tel, Ins­tag­ra­m’­da mo­bil uy­gu­la­ma­la­rı ge­liş­ti­ren ekip­te ya­zı­lım mü­hen­di­si ola­rak gö­rev­li.

En iyi oyunların mucidi

Dün­ya­nın en iyi oyun­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ‘I can Fo­ot­ball ve ‘Su­per­ca­n’­ın mu­ci­di Mev­lüt Dinç ka­munun des­tek ver­me­si ha­lin­de en bü­yük ya­zı­lım­cı­la­rın Türk­le­r’den çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Dinç, “Biz­de­ki gi­bi Gü­ney Ko­re­’de de 22 mil­yon oyun­cu var. Dev­let des­te­ği sa­ye­sin­de dün­ya­nın en bü­yük oyun­la­rı­nı ge­liş­tir­me­ye baş­la­dılar” de­di.

10 milyon  oyun sattı

Dün­ya ça­pın­da 10 mil­yon­dan faz­la kop­ya­sı sa­tı­lan Cryte­k’­in ku­ru­cu­su Ce­vat Yer­li de on­li­ne oyun­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si­ne ağır­lık ve­ren ya­zı­lım­cı­lardan. Önü­müz­de­ki 5 yıl için­de mo­bil oyun­la­ra da ön­ce­lik ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Yer­li, he­def­le­ri­nin on­li­ne oyun­da İs­tan­bu­l’­u üre­tim üs­sü ha­li­ne ge­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Başa Dön